ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนพิจรณาคดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับทราบถึงการให้บริการของสถานพินิจและขั้นตอนของ กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ- สงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร โดย นางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในงาน ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)