ภาพกิจกรรม

  กรรมการสงเคราะห์ฯ จ.เพชรบูรณ์ มอบทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

  โดย  สถานพินิจฯเพชรบูรณ์

   

    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายประสาน จรรยารักษ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นทุนสำรองเลี้ยงชีพระหว่างเข้าทำงาน จำนวน 4,500 บาท ให้แก่เยาวชนสถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์ โดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์เป็นตวแทนรับมอบ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)