ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖ เวลา๐๘.๓๐น. นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี ณ วัดราษี บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)