ภาพกิจกรรม

  เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ และ เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของ ของว่างให้เด็กและเยาวชนรับประทาน น้ำส้มเกล็ดหิมะ ๕๕๐ แก้ว และมอบแอลกอฮอร์เจลทำความสะอาดมือสำหรับเด็กและเยาวชนใช้ล้างมือทำความสะอาด ๑๐ ลิตร ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)