ภาพกิจกรรม

  เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมา

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ เข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของ ของว่างให้เด็กและเยาวชนรับประทาน น้ำส้มเกล็ดหิมะ ๕๕๐ แก้ว ขนมข้าวเกรียบกุ้ง ๒ ถุง และแอลกอฮอร์เจลทำความสะอาดมือสำหรับเด็กและเยาวชนใช้ล้างมือทำความสะอาด ๑๐ ลิตร ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)