ภาพข่าว

  การประชุม "คณะทำงานด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินและเครื่องมือแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.50 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "คณะทำงานด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินและเครื่องมือแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด เพื่อดำเนินการศึกษาสถานการณ์ ปัญหาในการดำเนินการ กำหนดแนวทางและดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือฯ เพื่อให้การบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล" โดยกำหนดจัดประชุมคณะทำงานด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือฯ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2563 เพื่อนำเสนอผลการปรับปรุงแบบฟอร์ม โปรแกรมบำบัด และขั้นตอน/กระบวนงานแบบ Lean ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ โดยมี รองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference

     การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือถึงการดำเนินงานของโครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือการประเมินและเครื่องมือบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินและการฝึกอบรมบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนที่มีความเที่ยงตรง (Validity) ต่อการกระทำผิดซ้ำและการนำไปใช้ได้จริง (Usability) กับเด็กและเยาวชน 2.เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบำบัดแก้ไขที่สอดคล้องกับปริมาณปัญหา และระยะเวลาฝึกอบรมของเยาวชนแต่ละกลุ่ม 3.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารแผนการฝึกอบรมรายกรณี (Case Management) ที่สอดคล้องกับบริบท ต้นทุนทางสังคม ทรัพยากร ปริมาณปัญหา และระยะเวลาฝึกอบรมของเยาวชน 4.เพื่อยกระดับงานประเมินคัดกรอง งานฝึกอบรมบำบัดแก้ไขพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คุ้มค่า และลดความซ้ำซ้อน และ 5.เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในเชิงระบบ21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)