ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ 3/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 3/2563 โดยนายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองทัพบก สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานบุคคลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาข้อหารือใน 2 ประเด็น ดังนี้

 (1) กรณีสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวสามารถขออนุญาตตั้งสถานบริการในสถานที่อื่นได้หรือไม่

 (2) กรณีผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการหลายแห่งและได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไปบางแห่ง ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกล่าวสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอื่นๆได้หรือไม่

20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)