ภาพข่าว

  พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของผู้ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ระหว่าง กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน” โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมด้วยดีของผู้พ้นโทษด้วยการส่งเสริมการมีงานทำของกลุ่มผู้ผ่านกระบวนการบำบัดพัฒนาพฤตินิสัยจากกระทรวงยุติธรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้โดยปกติ และเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศต่อไป 

     ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนริทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


20
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)