ภาพข่าว

  พิธีเปิดหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มและครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานใน พิธีเปิดหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงมีพระชนมายุ๖๕ พรรษา ในวันที่  เมษายน ๒๕๖๓ อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่บุคลากร รวมถึงประชาชน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นแหล่งรวบรวมและแสดงนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลความเป็นมาของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในย่านคลองโยง จังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการสงเคราะห์และคณะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย

    พร้อมกันนี้ ยังรับชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด พระสุบรรณนฤมิตรโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมภายในหอจดหมายเหตุศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร อีกด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านประณต เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะ ผู้ร่วมบริจาคทุนในการจัดสร้างหอจดหมายเหตุฯ ในครั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม50
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)