ภาพข่าว

  พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่หัวใจพอเพียง

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานใน พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่หัวใจพอเพียงภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างทักษะอาชีพเกษตรอินทรีย์ตามวิถีศาสตร์พระราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในย่านคลองโยง จังหวัดนครปฐม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการสงเคราะห์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย จากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้บริเวณรอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่หัวใจพอเพียง

     ในการนี้การดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่หัวใจพอเพียงได้รับความอนุเคราะห์จากดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานบริษัท มโนห์รา อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ประธานสภาเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ/กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นางสุชาดา โรจน์วิลาวัลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรจน์วิลาวัลย์ จำกัด, องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, นางอาภร ช้อยประเสริฐ กำนันตำบลมหาสวัสดิ์, นายธีรภัทร ศรีเคลือบ และนายปัชกร จันทร์ผา พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)