ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำหรับกรรมการสงเคราะห์

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นและการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์สำหรับกรรมการสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2563” เพื่อพิจารณากลั่นกรองผลงานของกรรมการสงเคราะห์เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการสงเคราะห์ที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานของกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ในการนี้นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน (พินิจ 5) อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)