ภาพกิจกรรม

  กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ กลุ่มงานแรกรับ จัดโครงการหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแปรรูปเกลือทะเล)

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ กลุ่มงานแรกรับ จัดโครงการหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแปรรูปเกลือทะเล) ร่วมกับ บุคลากรโรงเรียนนาเกลือ ศูนย์เรียนรู้การทํานาเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สอนวิธีการทำผลิตภัณฑ์การแปรรูปเกลือทะเล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรสาคร ให้สามารถสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งสร้างทักษะ ความรู้ ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเป็นมาของการแปรรูปเกลือทะเล และได้ศึกษาเรียนรู้ วิธีการ ประโยชน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)