ภาพกิจกรรม

  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรชาติ ปัญญายงค์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแสดงตนเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดีและพลังแผ่นดิน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)