ภาพกิจกรรม

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. ผู้แทนหน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ลานหน้าสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนแสดงตนเป็นข้าราชการพลเรือนที่ดี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)