ภาพกิจกรรม

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกควบคุมตัว ปี 2563

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกควบคุมตัว ปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกควบคุมตัว ปี 2563 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม จำนวน 40 คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)