ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนและสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม โครงการ ในรอบปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)