ภาพกิจกรรม

  ดกิจกรรม “รู้ทันเพศ รู้ทันภัย พกถุงยางอนามัยป้องกัน”

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    เมื่อวันที่ 17 และ 30 กรกฎาคม 2563 สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี ได้บูรณการร่วมกับ กลุ่มดาวกระจาย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี จัดกิจกรรม “รู้ทันเพศ รู้ทันภัย พกถุงยางอนามัยป้องกัน” เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีทักษะการจัดการกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อHIV และเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)