ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้น(ปกติ)

  โดย  สพฯ กาญจนบุรี

   

    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 – 12.00 น. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการตรวจค้นสถานที่ควบคุมเด็กและเยาวชน เพื่อตรวจหาสิ่งของผิดระเบียบและของต้องห้ามต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)