ภาพกิจกรรม

  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี2563

  โดย  ศฝฯ บ้านบึง

   

    นายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 263 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 และโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เพื่อนำกระบวนการลูกเสือมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนด้านการฝึกระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำและผู้ตามทีดี มีความรับผิดชอบ รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้

35
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)