ภาพข่าว

  การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค จากการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษารวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ครบรอบ 5 ปี

                  ทั้งนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพสามิต กรมการปกครอง กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วย  ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : นายศิริพงษ์ ตั้งประภากร


15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)