ภาพข่าว

  โครงการพัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสังเคราะห์ความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและการสังเคราะห์ความรู้เชิงทฤษฎีกับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อประเมินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำโปรแกรมบำบัดฯ แบบผู้มีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) และตรงตามสภาพปัญหา ความเสี่ยง และความต้องการที่จำเป็นของเด็กและเยาวชน โดยมีคณะทำงานด้านปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น ๕ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)