ภาพข่าว

  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมฯจ.พังงา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม 2563 นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมฯจ.พังงา และได้ซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกระบวนงานฝึกและอบรมที่จำแนกตามระบบ H M L โดยได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดพังงา ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเรือนจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ และกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดพังงา ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือการเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดพังงา    ในการนี้นายธนาวุฒิ โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดพังงา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)