ภาพข่าว

  การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและพัฒนา ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๕)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำมาพิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยที่สนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัน ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณการเสริมสร้างและพัฒบุคลากรวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเผยแพร่และนำองค์ความรู้ไปสู่การฏิบัติของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบูรณาการงานวิจัยให้นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติราชการการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ

4. เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถาบัน และนักวิจัยจากภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกรอบและทิศทางการวิจัย

โดยมีผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ



17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)