ภาพข่าว

  “การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563 โดย นายมานะ สิมมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองทัพบก สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมสรรพสามิต กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักบริหารงานบุคคลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อหารือในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในกรณีสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวสามารถขออนุญาตตั้งสถานบริการในสถานที่อื่นได้หรือไม่ และในกรณีผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีใบอนุญาตตั้งสถานบริการหลายแห่ง และได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการไปบางแห่งผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกล่าวสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอื่นๆ ได้หรือไม่


12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)