ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นวิทยากร

  โดย  สพฯ บุรีรัมย์

   

    วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางขนิษฐา วุฒิพรหม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เจริญชัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)