ภาพกิจกรรม

  เข้าร่วมงาน “รำลึกวันรพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2563”

  โดย  สพฯ สมุทรสาคร

   

    วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 07.45 น. ผู้แทนหน่วยงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน “รำลึกวันรพีพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2563” ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมกลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)