ภาพข่าว

  การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมตัวสำหรับจังหวัดชายแดนใต้

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมตัวสำหรับจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อพิจารณากระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม         ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครสำหรับการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นในหัวข้อ การกำหนดสาระการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                 


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)