ภาพกิจกรรม

  ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จัดโครงการอิ่มอก อุ่นใจ ไอรักแม่ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

  โดย  ศฝฯ บ้านปรานี

   

    พวงมาลัยสื่อรัก..จากใจลูกสาวบ้านปรานี ศูนย์ฝึกฯ บ้านปรานี จัดโครงการอิ่มอก อุ่นใจ ไอรักแม่ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้ร่วมเทิดพระเกีรติสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่และแสดงความกตัญญูกตเวที

No such directory
Line Break (Shift + Enter)