ภาพข่าว

  "โครงการการบูรณาการเครือข่ายงานปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนฯ"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 1 กันยายน 2563  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ประกอบด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง สำนักงานอัยการจังหวัดระยอง และกระทรวงยุติธรรม โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องและเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาดูงานใน โครงการการบูรณาการเครือข่ายงานปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนฯณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านเปร็ดใน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ด้วยมีพระประสงค์ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ระยอง สามารถพัฒนาต่อยอดการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยใช้ศาสตร์พระราชาและการบริหารจัดการน้ำ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ     โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการดูงานครั้งที่ 1

 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน การบริหารกองทุนสัจจะสะสมทรัพย์ บ้านเปร็ดใน การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรน้ำจืดดุลน้ำเค็ม การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน และการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการชุมชน จากนั้นพระราชทานข้อเสนอและแนวพระดำริแก่คณะผู้ศึกษาดูงาน โดยมีพระดำริใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เด็กจะต้องมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้"


ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด และนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11/1 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพ เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านเปร็ดใน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)