ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ครั้งที่ 3/2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจครั้งที่ 3/2563 โดยเป็นการประชุมเพื่อทบทวนผลการพิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์ของสถานพินิจฯ และทบทวนผลการพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2562 โดยมีนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (2) พร้อมด้วยนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิม  พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)