ภาพข่าว

  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

         วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น 172 ราย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข" ประจำปี พ.ศ. 2563 (Knowledge and Experience to Happiness 2020) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมพิธีพร้อมแสดงความยินดีและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


52
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)