ภาพข่าว

  การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมสำหรับจังหวัดชายแดนใต้

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 14 กันยายน 2563 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในโครงการ "การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมสำหรับจังหวัดชายแดนใต้" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรับฟังการดำเนินงานตามโครงการและกำหนดแผนงานในปี 2564 และสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานกระบวนงาน สพ. และ ศฝ. ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, นางวรางคณา วิจิตรพันธ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดยะลา, นายธีรยุทธ เนื้ออ่อน ประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดนราธิวาส, นายนิพนธ์ นิกาจิ ประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดปัตตานี, นายธัณชยุตม์ พชรนรเสฎร์ ประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดสงขลา และผู้แทนกรรมการสงเคราะห์จังหวัดสงขลา ตลอดจนนายนิรัตน์ ปลดทุกข์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นางเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการ  ซึงโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563  ณ โรงแรม ญีนนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา8
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)