ภาพกิจกรรม

  ชมรมละครสุขสนุกกล้วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ ขอนแก่น

  โดย  ศฝฯ ขอนแก่น

   

    ชมรมละครสุขสนุกกล้วย ในโครงการชมรมละครสุขสนุกกล้วย ๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ ขอนแก่น สัญจรแสดงละคร ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี เพื่อเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมด้านการละครเพื่อการบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย โดยนำรูปแบบละครและวิถีของคณะละครมรดกใหม่ ของ “ครูช่าง” มาปรับใช้กับเด็กและเยาวชนในความดูแล

No such directory
Line Break (Shift + Enter)