ภาพกิจกรรม

  โครงการ "การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมสำหรับจังหวัดชายแดนใต้“

  โดย  สพฯ สงขลา

   

    เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในโครงการ "การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกระบวนการดำเนินงานและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมสำหรับจังหวัดชายแดนใต้“ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินรับฟังการดำเนินงานตามโครงการและกำหนดแผนงานในปี 2564 และสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานกระบวนงาน สพ. และ ศฝ. ในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำไปใช้ ในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดน ขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 โดยนางยุพิน องอาจ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม ญีนนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)