ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อวางแผนและบริหารการดำเนินงาน และในวันเดียวกันนั้น นางอารยา ศิริทิพย์ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดประชุมวางแผน ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกงานและรับจ้างงานแก่ เยาวชนกรณีได้รับการปล่อยตัว จำนวน 1 คน ซึ่งหากผ่านหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของกฎหมายแล้วจะได้ประสานส่งเยาวชนรายดังกล่าวเข้ารับการฝึกงานจ้างงานต่อไป

No such directory
Line Break (Shift + Enter)