ภาพกิจกรรม

  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ และเครื่อข่ายฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการติดตามนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสานต่อกิจกรรมไปสู่รุ่นน้องที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โดยมีนักเรียนกลุ่มแกนนำเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)