ภาพกิจกรรม

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 3 ด้าน

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้แก่ 1.นางอรพิน ตรีสนธิ์ 2.นางชนาทิพย์ ซุยหาญ 3.นายจรัส นันไชย และ4.นายไสว เขยตุ้ย ได้ตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกินอยู่หลับนอน ด้านการศึกษา ด้านจัดสภาพแวดล้อม และด้านการเคลื่อนย้าย ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)