ภาพข่าว

  พิธีเปิดและส่งมอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ ร่วมเปิดและส่งมอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนางสุจิตรา จึงสำราญพงศ์ รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาของศาลได้ฝึกวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังจากได้รับการปล่อยตัวและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ตลอดจนเพื่อให้สถานพินิจฯ จ.นครปฐม มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมบำบัดแก้ไขฟื้นฟูอย่างเพียงพอ สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ ความมีคุณค่าให้แก่เด็กและเยาวชนในการสร้างผลงานกับการฝึกวิชาชีพต่อไป

     ในการนี้นางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ สงขาว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.นครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจนประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สโมสรโรตารีนครปฐม และดอนตูม เข้าร่วมพิธีด้วย ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจแลคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


61
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)