ภาพข่าว

  รับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จาก ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และคณะ โดยมีนางสาวดวงพร อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม รับมอบด้วย โดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ได้รับการประสานจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ฯ ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ จำนวน 52 ชุด เพื่อให้กรมพินิจฯ พิจารณานำชุดการเรียนรู้ฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในความดูแลต่อไป ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)