ภาพข่าว

  "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติ "ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่" ซึ่งกรมพินิจฯ ได้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวนทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 4 คน และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 3 คน โดยได้จัดการปฐมนิเทศขึ้นเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับทราบถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรมพินิจฯ สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ต่อไป การปฐมนิเทศดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและประเมินบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)