ภาพข่าว

  "การประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


        วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน ร่วมมอบนโยบายในการบริหารงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัด "การประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ และผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ตลอดจนผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ในส่วนกลาง ให้ได้รับทราบทิศทางและนโยบายในการดำเนินงานของกรมพินิจฯ ในปี 2564 พร้อมทั้งนำนโยบายดังกล่าวถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

       ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนร่วมมือกันทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรมาตรฐาน และ "ลด" การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน ตลอดจน "เพิ่ม" ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะ 4 ด้าน คือ ฝึกกาย ฝึกจิต ฝึกความคิด และฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Video Conference

 28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)