ภาพกิจกรรม

  พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมฯ

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสุภกฤษ นิติชูวงศ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ณ หอประชุมองคืการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)