ภาพกิจกรรม

  ออกติดตามบ้านเด็ก/เยาวชน และผู้ปกครอง

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันพฤหัสบดีที่ี่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางสาวรัมภ์รดา คูณหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้ออกติดตามบ้านเด็ก/เยาวชน และผู้ปกครอง ตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูมาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา 86 ณ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)