ภาพข่าว

  การประชุม “การนำเสนอผลงานวิจัยและเครื่องมือสำหรับการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ที่ได้รับการปล่อยตัว (CARE Application)”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม การนำเสนอผลงานวิจัยและเครื่องมือสำหรับการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่ได้รับการปล่อยตัว (CARE Application)” ภายใต้โครงการ การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ หัวข้อ การพัฒนากระบวนการติดตามหลังปล่อยและการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้พ้นโทษซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมในการติดตามและช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การช่วยเหลือในด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ เรื่องของที่อยู่อาศัย ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการที่ควรได้รับ และกองทุนช่วยเหลือต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงวิจัย และเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย โดยมีนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลงานวิจัยด้วย

          โดยอธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวถึงการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า เครื่องมือนี้สามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชนหลังปล่อยได้ในหลากหลายมิติ แต่ถ้ามีการเพิ่มจุดเด่น หรือจุดแข็งให้โดดเด่นเป็นที่น่าสนใจกว่าเครื่องมือในลักษณะเดียวกันนี้ จะทำให้ตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจ เช่น เพิ่มฟังก์ชั่นในการสำรวจตลาดแรงงานว่าต้องการรับคนทำงานที่มีทักษะ หรือความชำนาญในด้านใด เพื่อเราจะได้ฝึกเด็กของเราให้ตรงกับความต้องการของตลาดเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัว ซึ่งถ้าเครื่องมือนี้มีการพัฒนาในฟังก์ชั่นดังกล่าวเพิ่มขึ้น จะทำให้เด็กและเยาวชนที่เข้ามาใช้มีความน่าสนใจ และมีความแตกต่างจากที่อื่น อันจะนำไปสู่การได้รับการช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)