ภาพข่าว

  การประชุมหารือแผนการดำเนินงานย้ายสลับพื้นที่ทำงาน” ระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

            วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.20 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมหารือแผนการดำเนินงานย้ายสลับพื้นที่ทำงาน” ระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน โดยมีนายประสงค์ชัย ไตรยะสุทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางพัชรินทร์ บัวแก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้รองอธิบดีฯ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมภายในสถานที่ทั้ง 2 แห่งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้งพูดคุยกับเด็กและเยาวชนเพื่อให้กำลังใจ

            ซึ่งในการประชุมรองอธิบดีฯ ได้ร่วมหารือพร้อมถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารแก่เจ้าหน้าที่ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "การดำเนินงานของกรมพินิจฯ ในอนาคตจะต้องสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเน้นการสร้างเครือข่ายด้วยระบบ Electronics สร้างมาตรฐานคนด้วยวินัยพื้นฐานจากตัวชี้วัด KPI และให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกเด็กและเยาวชน ทั้งกาย จิต ความคิด (การศึกษา) และการฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตหลังกลับคืนสู่สังคม และอยากให้ทุกคนร่วมกันทำงานเป็นทีม อยู่กันด้วยความเข้าใจ ล้อมรั้วกันเหมือนครอบครัว และเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว และให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป" การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมฯพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


55
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)