ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อวางการประชุมเพื่อวางรูปแบบ "แนวทางงานด้านเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังปล่อย (ครั้งที่ 2)”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเพื่อวางรูปแบบ "แนวทางงานด้านเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังปล่อย (ครั้งที่ 2)” ซึ่งกรมพินิจฯ ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังปล่อย ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้มีการประชุมกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภูมิภาคเพื่อวางรูปแบบแนวทางงานด้านเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและติดตามหลังปล่อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

            ในการนี้รองอธิบดีฯ ได้ถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารแก่ผู้ร่วมประชุม พร้อมร่วมหารือการวางรูปแบบแนวทางฯ ดังกล่าว ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เราต้องยกระดับนักสังคมสงเคราะห์ของกรมพินิจฯ พร้อมปรับเกณฑ์มาตรฐานงาน IRC ของกรม เพื่อให้การดำเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของเด็กและเยาวชน ตลอดจนสร้างแนวทางการติดตามและช่วยเหลือหลังปล่อยมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นที่ "เครือข่าย" เพื่อให้การบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนได้ผลสัมฤทธิ์" การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)