ภาพข่าว

  “โครงการตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา และการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี จัด โครงการตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา และการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563” โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวขอบคุณ และนางฉอ้อน สวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักและวิถีชีวิตของคนในชุมชน สอดคล้องกับแหล่งที่อยู่อาศัย โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน ซึ่งภายในโครงการประกอบด้วย พิธีเรียกขวัญข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว และการแสดงผลงานทางวิชาการจากหน่วยวิชาชีพ รวม 9 หน่วย ตลอดจนการแสดงของเด็กและเยาวชน และการร่วมออกบูธของหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ 5 โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้พิพากษาสมทบ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ในเขต 5 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ร่วมงานด้วย

           จากนั้นเวลา 13.30 น. รองอธิบดีฯ ได้ร่วมประชุมหารือและถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ/สถานพินิจฯ เขต 5 ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและชี้แนะแนวทางในการดำเนินงาน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี ถนนชยางกูร ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

           ต่อมา วันที่ 14 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. รองอธิบดีฯ และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมภายในศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 5 และสถานพินิจฯ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของเยาวชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งพูดคุย ให้โอวาท และให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชนในสถานควบคุมทั้ง 2 แห่งอีกด้วย

 

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/pg/pr.djop.moj/photos/?tab=album&album_id=379936257678252281
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)