ภาพข่าว

  “โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2.2”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

                วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มพัฒนาระบบงานการศึกษาและฝึกวิชาชีพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2.2ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจฯ และ Mr. John McGown ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์การแพลนฯ ร่วมลงนามฯ ในการนี้นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยผู้แทน ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการองค์การแพลนฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

                สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสองในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่เป็นพื้นฐานในการปรับตัวและพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก รวมถึงทักษะในด้านการทำงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน นำไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ยังสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เข้าฝึกงานและได้รับการจ้างงานในงานที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการของโครงการในระยะที่ 2.2 มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 256330 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา, บ้านปรานี, สิรินธร, เขต 1 ระยอง, เขต 2 ราชบุรี และเขต 11 ลพบุรี โดยมีผู้แทนแต่ละหน่วยงานร่วมลงนาม ในการนี้ผู้บริหารระดับสูงของกรมพินิจฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การแพลนฯ เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


47
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)