ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "ให้โอกาส สร้างคน หรือ BBG Young Badminton” ซึ่งสโมสรกีฬาบีบีจี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากโครงการในพระราชดำริฯ ลงนามร่วมกับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการและประธานฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนแบดมินตันเพื่อมวลชน สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          ซึ่งโครงการ "ให้โอกาส สร้างคน" เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิด หรือเสี่ยงต่อการกระทำผิด รวมถึงผู้ขาดโอกาสทางสังคม เข้ามาฝึกทักษะด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ตลอดจนป้องกันการกระทำผิด พร้อมทั้งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 662 คน แบ่งประเภทกีฬาเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กีฬาแบดมินตัน กีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาฟุตบอล มียิมกีฬาภายใต้การดูแลของสโมสร รวมทั้งสิ้น 9 ยิม มี 7 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมพินิจฯ และอีก 2 แห่ง ภายใต้สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน และในปี 2564 สโมสรกีฬาบีบีจีจะมีการขยายโครงการไปยังพื้นที่ซึ่งขาดโอกาสอีก 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

          โอกาสนี้ นางสาวปิยวรรณ ภูมิแก้ว ผู้จัดการสโมสรกีฬาบีบีจี พร้อมด้วยนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีลงนามฯ ดังกล่าวด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)