ภาพกิจกรรม

  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการตรวจค้นจู่โจมภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

  โดย  สพฯ พิษณุโลก

   

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการตรวจค้นจู่โจมภายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กับเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายชูเกียรติ บุญทัน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก และนายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวรอ ลงนามร่วมกัน ณ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

No such directory
Line Break (Shift + Enter)